Adatvédelmi tájékoztató

Az Állami Számvevőszék Integritás honlapján (http://integritas.asz.hu/, a továbbiakban: Integritás honlap) közzétett, valamint a honlap szerkesztésével, üzemeltetésével összefüggésben az Állami Számvevőszék tudomására jutott, illetve kezelt adatok vonatkozásában – amennyiben azok személyes adatokat tartalmaznak – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakkal összhangban adatkezelőnek és adatfeldolgozónak az alábbi jogi személy minősül:

Adatkezelő és adatfeldolgozó: Állami Számvevőszék
Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.
Elérhetősége: (1) 484 9100

Az Állami Számvevőszék kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. A személyes adatokat, illetőleg a közérdekű és a közérdekből nyilvánosságra hozott adatokat a vonatkozó jogi szabályozás, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) rendelete (Európai adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően kezeljük.

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során figyelembe vesszük az európai adatvédelmi biztos, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait és az Állami Számvevőszék e tárgyú belső szabályzatainak rendelkezéseit.

Az Integritás honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása általában nem szükséges. Az Integritás honlapon egyes tartalmak igénybevételéhez (pl. Integritás kérdőív) azonban bizonyos személyes adatok (így különösen név, e-mail cím) megadására szükség lehet. Az Állami Számvevőszék az így tudomására jutott (személyes) adatokat harmadik fél számára nem adja ki (kivéve, ha törvény kötelez bennünket a személyes adatok kiadására).
Az Integritás honlappal összefüggésben az Állami Számvevőszéknél a személyes adatok kezelésének és védelmének követelményei az alábbiakban valósulnak meg:

Személyes adatot csak egyéni vagy törvényi felhatalmazás alapján – mind tárgyát, mind idejét tekintve – célhoz kötötten kezelünk. Az adatkezelésünk minden szakaszában érvényesülnek azon törvényi és GDPR által támasztott követelmények, melyek az adatok minőségére vonatkozóan a tisztesség, törvényesség, pontosság, teljesség, időszerűség, integritás, átláthatóság, korlátozott idejű beazonosíthatóság és bizalmas jelleg követelményét teljesítik.
Az Integritás honlap működtetésekor az alábbi legfontosabb adatvédelmi alapelveket tartjuk szem előtt:

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során nyilvántartott személyes adatokról tájékoztatást nem adunk ki az érintett hozzájárulása, illetőleg törvényi felhatalmazás nélkül. Az Állami Számvevőszékkel nem célhoz kötötten közölt személyes adatokat az Integritás honlap szerkesztősége nem őrzi meg, azt nem adja tovább.
Az Állami Számvevőszék részére célhoz kötötten átadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amire rendelkezésre bocsátották, attól eltérő felhasználásra nem adjuk tovább azokat.

Regisztrációs vagy felhasználói adatokat csak statisztikailag feldolgozott formában, egyedi (személyes) azonosítóhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra.

Az Integritás honlap szerkesztője az általa kezelt személyes adatokat minden törvényes eszközzel és fejlett informatikai háttérrel védi az illetéktelen behatolástól és felhasználástól.